قطار پنج ستاره فدک + هتل آپارتمان ها " طرح زمرد "
قطار پنج ستاره فدک + هتل آپارتمان ها " طرح زمرد "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های دو ستاره  " طرح یاقوت "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های دو ستاره " طرح یاقوت "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های سه ستاره " طرح الماس "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های سه ستاره " طرح الماس "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های چهار ستاره " طرح برلیان "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های چهار ستاره " طرح برلیان "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های پنج ستاره " طرح الماس "
قطار پنج ستاره فدک + هتل های پنج ستاره " طرح الماس "