تور : تور کوالالامپور + لنکاوی با پرواز ایر آسیا کلیک کنید


نوع : تور خارجی
هتل ستاره بزرگسال سینگل خردسال 6 - 12 خردسال 2 - 6
2.730.000تومان 3.180.000تومان 2.730.000تومان 1.900.000تومان
2.880.000تومان 4.280.000تومان 2.880.000تومان 2.185.000تومان
2.800.000تومان 4.180.000تومان 2.800.000تومان 2.185.000تومان
2.960.000تومان 4.470.000تومان 2.960.000تومان 2.200.000تومان
3.160.000تومان 4.680.000تومان 3.160.000تومان 2.390.000تومان
3.390.000تومان 4.770.000تومان 3.390.000تومان 2.460.000تومان
3.590.000تومان 4.790.000تومان 3.590.000تومان 2.690.000تومان
4.020.000تومان 5.410.000تومان 4.020.000تومان 2.600.000تومان
4.890.000تومان 7.120.000تومان 4.890.000تومان 2.620.000تومان